Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Niedziela, 04 października 2015
data aktualizacji serwisu: 02.10.2015
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 
 

Wydziały

I - Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie
     Mazowieckim

ul. I Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 725-75-20

numer pokoju sekretariatu         113  / I piętro /

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu:
- stwierdzenia nabycia spadku,
- przyjęcia lub odrzucenia spadku,
- zabezpieczenia spadku lub sporządzenia spisu inwentarza,
- dział spadku,
- zniesienie współwłasności,
- zasiedzenia,
- uwłaszczenia,
- rozgraniczenia,
- podziału majątku dorobkowego,
- o zapłatę o wartości do 75.000 złotych,
- o odszkodowanie o wartości do 75.000 złotych,
- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
- sprostowanie aktu stanu cywilnego,
- skargi na czynności komornika,
- eksmisji z lokalu mieszkalnego,
- eksmisji z lokalu użytkowego,
- ustanowienia drogi koniecznej,
- wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku,
- naruszenia posiadania,
- ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
- ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
- ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania.


II - Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie
       Mazowieckim

ul. I. Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 725-75-30

numer pokoju sekretariatu         140  / I piętro /

II Wydział Karny rozpoznaje spraw:
- karne przewidziane w kodeksie karnym i ustawach szczególnych oraz
  karno – skarbowe podlegające rozpoznaniu w trybie zwyczajnym za
  wyjątkiem zbrodni i występków podlegających właściwości Sądu
  Okręgowego,

- zażalenia na czynności organów postępowania przygotowawczego,
- sprawy prywatno – skargowe z art. 212 § 1 kk.
W postępowaniu wykonawczym rozpoznawane są wnioski o:
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- zatarcie skazania,
- uznanie środka karnego za wykonany,
- warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia
   wolności,

- umorzenie grzywny i kosztów sądowych,
- rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty,
- zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną,
- oraz zażalenia na postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia
  śledztwa i o umorzeniu śledztwa.


III - Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym
        w Tomaszowie Mazowieckim

ul. I. Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 725-75-44

numer pokoju sekretariatu         31  / parter /

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje sprawy:
1.    procesowe:
- o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- alimenty,
- zmianę w zakresie alimentów (podwyższenie i obniżenie alimentów),
- ustanowienie rozdzielności majątkowej,
- unieważnienie uznania dziecka,
- rozwiązanie przysposobienia,
2.    nieprocesowe:
- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
- zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego
  do zawarcia małżeństwa,

- ustanowienie opieki nad osobą dorosłą,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
- ustanie obowiązku leczenia odwykowego,
- nakazanie wypłacenia wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
- ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zmiana opiekuna prawnego i zwolnienie z funkcji opiekuna,
- ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
   Sprawy z Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia
   psychicznego:

   Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
- osoby chorej psychicznie,
- osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- osoby chorej na wniosek,
- nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,

- umieszczenia w domu pomocy społecznej,
- inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
3.    opiekuńcze:
- przysposobienie,
- pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy
  rodzicielskiej,

- zezwolenie kobietom na zawarcie związku małżeńskiego,
- przywrócenie władzy rodzicielskiej,
- ustanowienie opieki nad małoletnim, zmiana opiekuna prawnego
   i zwolnienie z funkcji opiekuna,

- ustanowienie kuratora dla małoletniego,
- wydanie dziecka,
- sprawy z ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodzie lekarza,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego
  zarządu majątkiem dziecka,

- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku
  porozumienia między rodzicami,

- sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego,
- umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego,

- ustalenie kontaktów z małoletnim, zmiana kontaktów,
- o uznanie dziecka,
- o wyrażenie zgody na anonimowe przysposobienie w przyszłości,
4.    sprawy „Co”:

- o zabezpieczenie alimentów,
- w przedmiocie egzekucji sądowej,
- o nadanie klauzuli wykonalności,
- ze skargi na czynności komornika,
- o odtworzenie akt,
- ponowne wydanie tytułu wykonawczego
5.     sprawy o demoralizację i czyny karalne nieletnich.IV - Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie
        Mazowieckim

ul. I. Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 725-75-58

numer pokoju sekretariatu        7  / parter /

IV Wydział Pracy  rozpoznaje sprawy:
1.    z zakresu prawa pracy:
- związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,
- związane z uznaniem umowy o pracę za wygasłą wobec porzucenia
   pracy,

- o wydanie świadectwa pracy,
- odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy,
- nawiązania stosunku pracy,
- o wynagrodzenie za pracę,
- o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
- o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
- związane ze szczególną ochroną pracy kobiet,
- związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych,
- o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
- o odprawę rentową,
- o odprawę emerytalną,
- o odprawę pieniężną,
- z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu
  pracy,

- o nagrody jubileuszowe,
- dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot Funduszowi Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz – ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej
   pracowników,

- o uchylenie uchwały organu spółdzielni w wypadku gdy treść uchwały
  dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,

- o roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę,
- o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów
   pracy,

- o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania
  zakresu konkurencji,

- o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów
  prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy,

- pozbawione tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpe),
- spory pracowników i byłych pracowników o wydanie bezpłatnych
  akcji,

- o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania
  kobiet i mężczyzn,

2.    o odszkodowanie:

- za mienie nie powierzone,
- za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności
  wspólnej,

- przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania
  przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,

- z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji,
3.     inne:

- w przedmiocie egzekucji sądowej,
- o nadanie klauzuli wykonalności,
- ze skargi na czynności komornika,
- o odtworzenie akt,
- dotyczące pomocy sądowej,
- odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji układu zbiorowego pracy.

V - Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym
      w Tomaszowie Mazowieckim

ul. I. Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Maz.

tel. (0-44) 725-75 60

numer pokoju sekretariatu         35  / parter /

V Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje sprawy:
1.    założenie księgi wieczystej dla:
- nieruchomości gruntowej,
- nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomości budynkowej,
- ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do
  lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego
  tytułu),

2.    o wpis w księdze wieczystej:

- sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
   prawa własności, użytkowania wieczystego,

- ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
- zmiany wpisu w dziale III I IV księgi wieczystej,
- prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa
  dożywocia,

- roszczenia o przeniesienie własności z nieruchomości lub użytkowania
  wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych,

- roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania
  z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,

- roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia
  współwłasności,

- wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz
   informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów
   astawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach
   zastawnych i bankach hipotecznych,

- prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
  oznaczonym czasie w każdym roku o którym mowa w ustawie z dnia
  13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub
  pomieszczenia w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie
  ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach
  wieczystych i hipotece.

licznik odwiedzin: 2301106